Juelsminde Antenneforening

Facts, vedtægter, historier og andet uundværlig information om foreningen.

Medlemmer

Foreningen består af ca. 1.550 medlemmer fordelt på ca. 1.300 helsårs-boliger og ca. 250 sommerhuse. Over halvdelen af medlemmerne har den fulde TV-pakke.

Historie

Foreningen er pr. 1. januar 1999 en sammenslutning af Tofteskovmasten og Grønbjerggaardmasten, som hver især startede i 1970’erne.

Leverandør af indhold

Foreningen modtager via YouSee alt indhold såsom TV, radio og bredbåndsforbindelser. Foreningen har tegnet kontrakt med YouSee frem til ultimo 2021.

Bestyrelsen

Ifølge vedtægter består bestyrelsen af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen er ulønnet – dog får man stillet en gratis bredbåndsforbindelse til rådighed af YouSee samt en TV-boks. TV-pakkerne er ikke gratis for bestyrelsesmedlemmer.

Thomas Christiansen

Formand
Thomas blev valgt ind i bestyrelsen i 2010 og har været formand for foreningen siden 2010.

Arbejder til daglig med IT i firmaet Netgraf, som Thomas selv ejer halvdelen af.

Email: [email protected]

Allan Lauridsenn

Sekretær
Valgt som bestyrelsesmedlem i 2016. Står for bestyrelsens hjemmeside og Facebook-gruppe.

Ansat som IT-konsulent i IT-firmaet Capgemini i Århus.

Email: [email protected]

Martin Schramm

Henrik Larsen

Bestyrelsesmedlem
Indtrådt i bestyrelsen i 2018.

På valg i 2022.

Email: [email protected]

Nicklas Brixen

Bestyrelsesmedlem
Valgt på Generalforsamlingen i 2021 som det yngste bestyrelsesmedlem nogensinde.

På valg i 2021.

Email:

Forretningsfører

Marina Lind

Marina har i 17 år arbejdet på Juelsminde Antenneforenings kontor. Hun har passet de daglige åbningstider. Hun er samtidig bindeled mellem bestyrelsen og den daglige drift af foreningen. Som bogholder har hun bl.a. ansvaret for at regninger bliver betalt og kontingenter bliver opkrævet.

Vedtægter

§ 1 - Navn hjemsted og formål

Stk. 1. Foreningens navn er Juelsminde Antenneforening. Foreningen er stiftet den 5. december 1973 med hjemsted i Juelsminde.
Stk. 2. Foreningens forsyningsområde fastsættes af foreningens bestyrelse under hensyntagen til, hvad der i såvel lovgivningsmæssigt, teknisk som økonomisk henseende er formålstjenligt.
Stk. 3. Foreningens formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg med det formål at modtage og videregive inden- og udenlandske radio- og tv-signaler samt produktion og/eller videregivelse af lokal-tv samt udbyde kapacitet til datatransmission og telefoni til medlemmerne i overensstem-melse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.
Stk. 4. Foreningen kan enten selv foretage disse udbud, eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapaciteten i nettet, lade dette foretage af tredjemand. Foreningen kan også tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.
Stk. 5. Foreningen skal når som helst kunne udvide formålet til at omfatte enhver i naturlig for-bindelse med formålet hørende virksomhed.

§ 2 - Tilslutningsafgift og medlemskab

Stk. 1. Enhver, som har betalt tilslutningsafgift og/eller medlemsindskud til foreningen, eller som faktisk er tilsluttet foreningens anlæg, er pligtige til enten at være medlem eller registreret bruger af foreningen. Enhver kan indenfor forsyningsområdet, begære sig tilsluttet foreningens anlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift, medlemsindskud, stikledning og kontingent samt de beløb, som følger af de ydelser, som den enkelte har valgt at modtage fra foreningen. Medlemskab forudsætter dog, at den tilsluttede ejendom er offentlig registreret og godkendt som helårsbolig. De øvrige tilsluttede brugere erhverver brugsmæssigt ret til de samme ydelser som foreningens medlemmer. Tilslutning foretages dog kun under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for en fornøden udbygning af anlægget under forudsætning af, at alle udgifter betales af det nye medlem. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder kan foreningen betale udgifterne mod efterfølgende opkrævning hos de nye ejere af udstykningerne.
Stk. 2. Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen, at der betales den af bestyrelsen fastsatte tilslutningsafgift, medlemsindskud og kontingent samt eventuel forudbetaling af de beløb, som følger af de ydelser, som den enkelte har valgt at modtage fra foreningen. Tilslutningsafgiften og medlemsindskuddet kan eventuelt opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode. Bestyrelsen kan ligeledes fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.
Stk. 3. Tilslutning og optagelse i foreningen kan ske enten enkeltvis eller kollektivt i henhold til vedtægternes bestemmelser herom. Der betales altid den af bestyrelsen fastsatte tilslutningsafgift, medlemsindskud og kontingent for hver tilsluttet enhed, det være sig hus, husstand, lejlighed, værelse, hotel eller institution, samt som tillæg hertil, de beløb som følger af de ydelser, som den enkelte har valgt at modtage fra foreningen.
Stk. 4. Enfamiliehuse tilsluttes enkeltvis og kontingentopkrævning sendes til ejeren.
Stk. 5. Udlejningsejendomme tilsluttes kollektivt og kontingentopkrævning sendes samlet til ejeren, uanset om der er installeret internt antenneanlæg i ejendommen.
Stk. 6. Hvor ejeren af en udlejningsejendom, herunder parcelhuse og ejerlejligheder, ikke ønsker en kollektiv tilslutning til antenneanlægget, kan bestyrelsen tillade, at den enkelte lejer bliver medlem af foreningen på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren.
Stk. 7. Boligforeninger og boligselskaber tilsluttes altid kollektivt, og kontingentopkrævning, med tillæg af betaling for valgt ”tv-pakke”, sendes samlet til foreningen for hver tilsluttet lejlighed, uanset om der er installeret eget internt antenneanlæg.
Stk. 8. Hoteller og institutioner tilsluttes kollektivt og kontingentopkrævning, med tillæg af betaling for valgt ”tv-pakke”, sendes samlet til ejeren, uanset om der er installeret eget internt antenneanlæg. Der opkræves foruden 1 medlemsindskud for hotellet eller institutionen tillige 1 medlemsindskud for hver påbegyndt 5 værelser med tilslutningsmulighed.
Stk. 9. Bestyrelsen er alene bestemmende med hensyn til, hvilken kategori en ejendom kan henføres under.
Stk. 10. Ved salg af en tilsluttet ejendom eller lejlighed overtager køber den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen.

§ 3 – Kontingent og individuelle ydelser

Stk. 1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt kontingent pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. Kontingentet følger kalenderåret. Første betaling er gældende for det regnskabsår (kalenderår), hvori indmeldelse finder sted.
Stk. 2. Kontingent og betaling for valgt ”tv-pakke” opkræves hos alle medlemmer, husstande, ejere og lejere. I boligforeninger, udlejningsejendomme, institutioner og hoteller opkræves kontingent og betaling for den valgte ”tv-pakke” hos ejeren for hvert lejemål, der kan tilsluttes i ejendommen. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning kan bestyrelsen tillade en lejer at blive selvstændig tilsluttet jf. § 2 stk. 6.
Stk. 3. Som tillæg til det i § 3 stk.2 nævnte årlige kontingent og tillæg for valgt ”tv-pakke” opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand eller medlem – uanset tilslutningsmåde – tillige de beløb, som følger af de individuelle ydelser (programforsyning/internetadgang/telefoni m.v.) som den enkelte har valgt at modtage fra foreningen. Modtagelse af ydelser fra foreningen sker i henhold til foreningens til enhver tid gældende leveringsbetingelser.
Stk. 4. Såfremt et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningen, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling, herunder for lukning og gentilkobling til anlægget efter de af bestyrelsen fastsatte tariffer.
Stk. 5. I tilfælde af, at restancer ikke er indbetalt inden regnskabsårets udløb slettes medlemskabet, og det kan ikke genoptages medmindre restancer og skyldige beløb betales sammen med et nyt medlemsindskud.

§ 4 - Installation – service – vedligeholdelse – kontrol

Stk. 1. Antenneanlægget ejes af foreningen, som leverer signaler i standeren ved skel.
Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at anlægget holdes ved lige, og at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede, og løbende vedligeholdes, samt at anlægget forsikres i det omfang bestyrelsen finder fornødent.
Stk. 3. Tilslutning og vedligeholdelse må kun foretages af foreningens autoriserede installatører.
Stk. 4. En installation må kun lovligt benyttes inden for egen husstand. Videreførelse af signal til andre ejere eller lejere, herunder værelser er kun lovlig, når der er betalt tilslutningsafgift, medlemsindskud og kontingent også for disse tilslutninger samt for de ydelser, som den enkelte har valgt at modtage fra foreningen, og når tilslutningen er udført af en af foreningens autoriserede installatører.
Stk. 5. Ejer/bruger er alene ansvarlig for at tilslutningen anmeldes til foreningen senest 1 måned efter tilslutning. Det enkelte medlem afholder selv udgiften ved tilslutning fra stander i skel til stikdåse.
Stk. 6. Såfremt et medlem selv har installeret et internt antenneanlæg, skal dette anlæg overholde de til enhver tid af antenneforeningen og lovgivningen fastsatte krav. Antenneforeningen er uden ansvar for skader på, eller skader forårsaget af, det interne anlæg samt skader forårsaget af dettes tilslutning til fællesantenneanlægget.
Stk. 7. Det er ikke tilladt medlemmerne selv at foretage indgreb eller lade foretage ændringer af de dele af anlægget, der tilhører foreningen. Det er ligeledes forbudt medlemmerne at tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.
Stk. 8. Skader og fejl, herunder egen beskadigelse eller viden om tredjemands beskadigelse af foreningens anlæg, skal straks indberettes til foreningen, der sørger for at normal forsyning hurtigst muligt genoprettes. Erstatningskrav mod foreningen er under alle omstændigheder udelukket.
Stk. 9. Medlemmerne stiller vederlagsfrit den fornødne plads til rådighed for foreningens kabler og øvrige installationer, herunder installationer der måtte være nødvendig for den enkelte boligenhed. Medlemmerne afholder selv alle udgifter til udbedring af skader på kabler og øvrige installationer på egen ejendom, d.v.s. fra tilslutningsstander i skel og ind på ejendommen. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget beskadigelser uden for egen ejendom.
Stk. 10. Foreningen og dens installatører har mod forevisning af legitimation, til enhver tid ret at til at få adgang til såvel egne som medlemmernes installationer, med henblik på at få konstateret vedligeholdelsestilstanden og om installationen er i overensstemmelse med det registrerede og overholder foreningens regler herom. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.
Stk. 11. Tilslutningskontrakter kan, med påtaleret for bestyrelsen, af foreningen fordres servitutstiftende tinglyst på den tilsluttede ejendom.

§ 5 – Udmeldelse og passivt medlemskab

Stk. 1. Ethvert medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få hverken medlemsindskud eller nogen andel af foreningens formue udbetalt.
Stk. 2. Et medlem kan, for en periode på op til 3 år, anmode om at blive registreret som passiv medlem, såfremt det er teknisk muligt at foretage en individuel afbrydelse af signalet til medlemmet. Medlemmet betaler foruden det af bestyrelsen fastsatte kontingent for passivt medlemskab, tillige de med afbrydelsen og gentilslutningen forbundne udgifter, samt det af bestyrelsen fastsatte gebyr herfor. Overgangen fra aktiv til passiv medlemskab skal ske med samme varsel som ved udmeldelse af foreningen.
Stk. 3. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Såfremt antallet af passive medlemmer i en afdeling af en boligforening, et boligselskab eller kollektivt tilsluttede flerfamiliehuse og udlejningsejendomme overstiger 50% har afdelingen ingen stemmeret.

§ 6 - Fraflytning

Stk. 1. Ved salg af en ejendom/lejlighed overtager køber, sælgers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen.
Stk. 2. Køberen indtræder i samtlige sælgers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen. I modsat fald er bestyrelsen berettiget til at afbryde forbindelsen til anlægget. Sælger kan ikke medtage hverken stikledningen, ejendommens første tilslutningsdåse eller nogen installationer, der tilhører foreningen.
Stk. 3. Inden et udtrædende medlem frigøres for sit forhold over for foreningen må eventuelle restancer, herunder omkostninger ved tilslutning og afbrydelse, være betalt eller overtaget af det nye medlem.
Stk. 4. Ved udtræden og udmeldelse, samt ved eksklusion af foreningen afbrydes signalforbindelsen straks, men foreningen har ret til at lade sine installationer forblive på ejendommen, samtidig med at den fortsat har ret til adgang for eftersyn og reparation af disse. Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 7 - Eksklusion

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem i følgende tilfælde:
Stk. 2. Såfremt et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningen inden for de af bestyrelsen fastsatte tidsfrister.
Stk. 3. Såfremt et medlem holder sine modtageapparater, stikledninger eller installationer i så dårlig stand, at de øvrige medlemmers signal eller muligheder for benyttelse af antenneanlægget efter bestyrelsens skøn forringes.
Stk. 4. Såfremt en installation ikke er udført af en autoriseret installatør, og i tilfælde af uregistreret videregivelse af signal til andre ejere eller lejere.
Stk. 5. Såfremt et medlem ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger vedtaget af generalforsamlingen. Eksklusion medfører straks afbrydelse af tilslutningen til foreningens anlæg. En eksklusion kan ankes overfor den førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 6. Ved eksklusion er foreningen berettiget til at afbryde signalforbindelsen til foreningens anlæg. Genoptagelse af tilslutningen kan gøres betinget af, at de forhold der udløste eksklusionen er bragt i orden, samt at de med afbrydelsen og gentilslutningen forbundne udgifter, samt et af bestyrelsen fastsat gebyr, er betalt.
Stk. 7. Eksklusion eller udmeldelse fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb vedkommende har forpligtet sig til at betale, og berettiger ikke til hverken refusion, udbetaling eller tilbagebetaling af noget beløb uanset arten af en allerede foretaget hel eller delvis betaling, herunder tilslutningsafgift, medlemsindskud, kontingent samt de ydelser som den enkelte har valgt at modtage fra foreningen.

§ 8 - Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Behandling af forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Stk. 2. Generalforsamling indkaldes med angivelse af tid og sted i et af de lokale dag- eller ugeblade med mindst 14 dages varsel. Det reviderede regnskab kan samtidig afhentes på foreningens kontor eller rekvireres elektronisk.
Stk. 3. Forslag fra medlemmer skal med navns underskrift være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Lovligt indvarslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uden hensyn til de mødtes antal. I tilfælde af vedtægtsændringer eller foreningens ophør dog jf. § 15 og § 17.

§ 9 – Stemmeret og afstemninger

Stk. 1. For at være valgbar til bestyrelsen kræves, at man er medlem af Juelsminde Antenneforening og at man har bopæl i foreningens forsyningsområde. Personer der repræsenterer andelsboligforeninger, boligselskaber eller udlejningsejendomme skal være ejere, lejere, funktionærer eller bestyrelsesmedlemmer i en sådan ejendom, som er medlem af antenneforeningen. Ovennævnte personer har over for dirigenten bevisbyrden for, at de overholder disse bestemmelser.
Stk. 2. Medlemmer der ønsker at afgive stemme på generalforsamlingen, er på valg eller valgt til bestyrelsen, må ikke være i restance.
Stk. 3. Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent. Afstemning om beretning og regnskab sker ved håndsoprækning. Øvrige afstemninger og valg kan med dirigentens tilladelse ske ved håndsoprækning, men skal efter ønske fra blot 3 medlemmer foregå skriftligt.
Stk. 4. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. I tilfælde af skriftlig afstemning om personvalg skrives samme antal navne, som personer der skal vælges. Stemmesedler der afviger fra dette er ugyldige.
Stk. 5. Ejere af almindelige parcelhuse og kollektivt tilsluttede flerfamiliehuse og udlejningsejendomme har 1 stemme for hver tilsluttet boligenhed, dog maksimum 10 stemmer.
Stk. 6. Lejere i udlejningsejendomme, der med bestyrelsens tilladelse ikke er tilsluttet kollektivt har 1 stemme for hvert tilsluttet lejemål.
Stk. 7. Boligforeninger, boligselskaber, kollektivt tilsluttede udlejningsejendomme samt hoteller og institutioner har 1 stemme for hver selvstændig tilsluttet afdeling, dog maksimum 10 stemmer. Med hensyn til valg af bestyrelse dog jf. § 11 stk. 1.
Stk. 8. Ingen juridisk person, selskab eller forening kan opretholde mere end 10 stemmer i alt.
Stk. 9. Ved afholdelse af brugerafstemninger har hver tilsluttet husstand 1 stemme uanset på hvilken måde tilslutning og medlemskab er oprettet.

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen eller besluttes indkaldt af en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling og skal tillige indkaldes efter modtagelse af en skriftlig begæring herom, fra mindst 15% af medlemmerne med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal foretages senest 1 måned efter en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller skriftlig begæring er modtaget. Indkaldelse skal ske med samme varsel og på samme måde som for ordinære.

§ 11 - Ledelse – tegning – hæftelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Boligforeninger og boligselskaber har endvidere ret til under ét, at stille med yderligere et bestyrelsesmedlem efter afholdelse af fælles valghandling mellem samtlige tilsluttede foreninger. Oplysning herom, samt meddelelse om navn på det valgte medlem, skal skriftligt tilstilles antenneforeningens bestyrelse hvert år inden udgangen af februar måned. Boligforeningerne deltager, såfremt denne ret benyttes, ikke i valget af de generalforsamlingsvalgte medlemmer samt suppleanterne for disse. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, for hvem valget gælder 1 år ad gangen. Udtræder et medlem af bestyrelsen indtræder førstesuppleanten i resten af det afgående medlems bestyrelsesperiode.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. For at være beslutningsdygtig skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være tilstede. Møder et sådant antal ikke, indkaldes bestyrelsen på ny med mindst 8 dages varsel. Dette bestyrelsesmøde er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.
Stk. 3. Bestyrelsen sørger for at der føres en protokol over foreningens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Stk. 4. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
Stk. 5. Til at forestå foreningens løbende drift og daglige administration kan bestyrelsen ansætte en forretningsfører/kasserer.

§ 12 - Ændringer og udvidelser

Stk. 1. Bestyrelsen kan, under hensyntagen til tilkendegivelser på generalforsamlinger og vejledende brugerafstemninger, beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, videregivelse af flere radio- og tv-programmer eller en forøgelse af kapaciteten og anlæggets anvendelsesmuligheder.
Stk. 2. Bestyrelsen kan lade afholde vejledende afstemninger vedrørende hele eller dele af programudbudet. Generalforsamlingen kan dog uafhængig heraf beslutte udvidelser og ændringer af programfladen.
Stk. 3. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de forventede økonomiske konsekvenser heraf.

§ 13 - Ledelse - tegningsret - hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes i alle forhold ud over daglig drift af enten formanden, næstformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning og påtegninger overfor tinglysningsmyndigheder tegnes dog af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Stk. 2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Stk. 3. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra foreningens programvirksomhed eller anden aktivitet.

§ 14 - Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet opgøres som god regnskabsskik tilsiger og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser herom. Der udarbejdes på grundlag af den løbende bogføring et driftsregnskab for året samt en status.
Stk. 2. Det reviderede regnskab skal hver år, inden generalforsamlingen, forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift.

§ 15 - Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af en lovligt varslet dagsorden. Vedtægtsændringer skal godkendes med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 16 - Sammenlægning

Stk. 1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.
Stk. 2. Sammenlægning med anden antenneforening kan kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling, hvor forslaget har været optaget som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

§ 17 - Foreningens opløsning

Stk. 1. Forslag om foreningens opløsning skal fremgå af en lovlig indvarslet generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves ¾ af foreningens medlemmer stemmer for opløsningen. Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke mødt på en generalforsamling, hvor dette punkt er på dagsordenen, indkaldes der inden en måned til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelsen kan ske såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles et eventuelt overskud, efter dækning af alle foreningens forpligtelser, i forhold til det tidligere antal betalte medlemsindskud, mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

§ 18 – Fortolkning

Stk. 1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsens fortolkning kan dog indbringes overfor den førstkommende ordinære generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 5. december 1973, 21. april 1976, 17. marts 1982, 21. marts 1983, 1. maj 1986, 4. april 1991, 23. april 1997, 15. juni 1999, 28. marts 2001, 17. maj 2001, 5. april 2004, den 6. april 2005 og den 7. april 2010.